CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CHO NGƯỜI DÙNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NGƯỜI DÙNG

 

1. Điều khoản chung

Công ty Cổ phần Công nghệ PayME (sau đây gọi tắt là “PayME”) xây dựng và công bố Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư (sau đây gọi tắt là “Chính sách”) để thực thi những cam kết và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng, tuân thủ các quy định theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khi Người dùng truy cập, sử dụng Dịch vụ PayME. Cũng như để Người dùng biết được PayME có thể thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và bảo mật dữ liệu Người dùng như thế nào, cũng như biết được các quyền và nghĩa vụ của Người dùng và PayME trong quá trình đăng ký, sử dụng và chấm dứt sử dụng các Dịch vụ PayME.

Bằng việc trực tiếp hoặc gián tiếp trao cho PayME thông tin cá nhân của Người dùng, Người dùng hiểu và đồng ý rằng thông tin của Người dùng sẽ được thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và bảo mật theo Chính sách của PayME. Trường hợp Người dùng không đồng ý với chính sách này, vui lòng dừng cung cấp cho PayME bất kỳ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các Dịch vụ PayME, mà theo đó Người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân của họ.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách này được dẫn chiếu từ Thoả thuận Người dùng (Điều khoản và điều kiện sử dụng PayME).

 

2. Giải thích từ ngữ

Trong Chính sách Bảo mật này, trừ trường hợp các ngữ cảnh có yêu cầu khác, các thuật ngữ sẽ được thống nhất giải thích như sau:

2.1. PayME: là Công ty cổ phần Công Nghệ PayME, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310476487 được cấp lần đầu ngày 25/11/2010

2.2. Dịch vụ PayME: là các sản phẩm, dịch vụ do PayME phát triển, đồng phát triển để cung ứng cho Người, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ: Cổng Thanh toán điện tử; Hỗ trợ Thu hộ, Chi hộ; Ví điện tử; Trực tiếp Nhận và Chi trả ngoại tệ.

2.3. Tài khoản PayME: là khải khoản điện tử được xây dựng trên cơ sở hệ thống kỹ thuật của PayME đáp ứng các quy định, yêu cầu, tiêu chuẩn về kỹ thuật về hoạt động Trung gian thanh toán. Tài khoản PayME do Người dùng tạo lập và quản lý thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các ứng dụng trên thiết bị di động, website, và các hình thức khác, để sử dụng các Dịch vụ PayME phù hợp với chính sách theo từng thời kỳ.

2.4. Người dùng: là các khách hàng cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng Dịch vụ PayME, đã đăng ký Tài khoản PayME và đã đáp ứng đầy đủ các quy định về định danh người dùng, liên kết tài khoản/thẻ… theo quy định pháp luật và theo chính sách của PayME trong từng thời kỳ.

2.5. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.6. Chủ thể dữ liệu: là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh. 

2.7. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 3. Giới tính;
 4. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 5. Quốc tịch;
 6. Hình ảnh của cá nhân;
 7. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 8. Tình trạng hôn nhân;
 9. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 10. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 11. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không phải là Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.8. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

 1. Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;
 2. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
 3. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
 4. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
 5. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
 6. Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
 7. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 8. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 9. Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
 10. Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

2.9. Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.10. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. Ở đây được hiểu là PayME.

2.11. Bên Xử lý dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu. Ở đây được hiểu là PayME hoặc bên dịch vụ thứ ba được cấp phép và có thoả thuận thay mặt cho PayME xử lý dữ liệu (nếu có).

2.12. API: viết tắt của từ Application Programming Interface, hay còn gọi là Giao diện lập trình ứng dụng, bao gồm các phương thức, giao thức kết nối giữa các phần mềm, ứng dụng, thư viện cho phép trao đổi dữ liệu với nhau bằng việc yêu cầu – truy xuất qua lại.

2.13. Mã QR (QR Code): viết tắt của từ Quick Response, hay còn gọi là Mã phản hồi nhanh hoặc Mã vạch Matrix, là một dạng thông tin được mã hóa để hiển thị dưới dạng hình ảnh cho phép các thiết bị máy học chuyên dụng có thể đọc được để thực hiện một công việc cụ thể (truy xuất, truy cập, kết nối, yêu cầu…)

2.14. KYC/eKYC: viết tắt của từ Know Your Customer/ electronic Know Your Customer, được hiểu là việc nhận biết, xác minh, định danh khách hàng thông qua phương thức truyền thống hoặc phương thức điện tử.

2.15. OTP: viết tắt của từ One Time Password, hay còn gọi là Mật khẩu sử dụng một lần, là một chuỗi ký tự hoặc số được tạo lập ngẫu nhiên không trùng lặp, sử dụng để xác thực nhằm thực hiện một công việc cụ thể. OTP thường được sử dụng như mật khẩu lớp bảo vệ tăng cường trong môi trường trực tuyến (ngân hàng điện tử, email, mạng xã hội, ứng dụng điện tử…)

 

3. Phạm vi thông tin thu thập và Đối tượng áp dụng

3.1. Đối tượng áp dụng: Người dùng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

3.2. Phạm vi thu thập: Việc thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và bảo mật thông tin áp dụng đối với các thông tin được Người dùng cung cấp:

 1. Trực tiếp cho PayME khi đăng ký, mở, sử dụng Dịch vụ PayME qua Ứng Dụng PayME hoặc qua bên thứ ba sử dụng API của PayME hoặc các phương thức khác để truy cập hoặc sử dụng (thông qua cookies hoặc công nghệ theo dấu hợp pháp khác); hoặc
 2. Gián tiếp thông qua các nguồn hợp pháp khác được sử dụng.

 

4. Mục đích thu thập thông tin và Phạm vi sử dụng

4.1. Cung cấp các dịch vụ và tính năng: PayME sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các Dịch vụ PayME. Bao gồm:

 1. Cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, mua sắm, hỗ trợ thu, chi, thanh toán tại quầy, thanh toán bằng mã QR, chuyển nhận tiền và các dịch vụ hợp pháp khác được cung cấp cho Người dùng.
 2. Ghi nhớ thông tin để Người dùng không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tiếp theo khi Người dùng truy cập.
 3. Tự động cập nhật Ứng dụng PayME trên thiết bị của Người dùng, xử lý lỗi phần mềm, các sự cố hoạt động, phân tích dữ liệu, kiểm nghiệm và nghiên cứu.

4.2. An toàn và an ninh: PayME sử dụng dữ liệu thông tin của Người dùng để duy trì sự an toàn, an ninh và tính toàn vẹn cho Dịch vụ PayME. PayME cũng có thể thu thập và kiểm soát thông tin giao dịch từ thiết bị và tài khoản của Người dùng để nhận diện hành vi giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra PayME sử dụng họ tên, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu mà Người dùng cung cấp để đối chứng với thông tin của tài khoản ngân hàng mà Người dùng muốn liên kết. Việc này giúp đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng liên kết trùng khớp với Tài khoản Người dùng mà Người dùng đã đăng ký, nhằm tránh tình trạng lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác và để giúp bảo vệ sự an toàn, bảo mật cho chính Người dùng.

4.3. Hỗ trợ khách hàng: Trong trường hợp Người dùng liên lạc với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của PayME và sau khi có sự đồng ý của Người dùng, PayME sử dụng thông tin thu thập được bao gồm cả bản ghi âm các cuộc gọi hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để:

 1. Chuyển câu hỏi của Người dùng đến người hỗ trợ phù hợp;
 2. Điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Người dùng;
 3. Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của PayME.

4.4. Nghiên cứu và phát triển: PayME có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích: (i) cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho các Dịch vụ PayME; (ii) phát triển các tính năng và dịch vụ mới; và (iii) hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các Dịch vụ PayME.

4.5. Giao tiếp từ PayME: PayME có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Người dùng về các dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về Dịch vụ PayME và các dịch vụ của các đối tác khác. Các kênh liên lạc mà PayME sẽ sử dụng để giao tiếp với Người dùng bao gồm:

 1. Gửi thông báo trên Ứng dụng PayME đến Tài khoản Người dùng;
 2. Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại của Người dùng theo thông tin PayME thu thập được từ Người dùng;
 3. Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Người dùng theo thông tin PayME thu thập được từ Người dùng;
 4. Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang website www.payme.vn và fanpage của PayME trên Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/viPayME/

4.6. Thực hiện các thủ tục và yêu cầu pháp lý: PayME có thể sử dụng thông tin thu thập được để:

 1. Điều tra hoặc giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ PayME từ Người dùng; hoặc
 2. Thực hiện các hoạt động pháp lý khác được pháp luật hiện hành cho phép; hoặc
 3. Cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

 

5. Thông tin thu thập

5.1. Thông tin khi Người dùng mở Tài khoản Người dùng:

 1. Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp;
 2. Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có);
 3. Đối với tổ chức: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp); địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại; thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Tài khoản Người dùng.

5.2. Thông tin cá nhân khác được PayME thu thập khi Người dùng:

 1. Giao tiếp với PayME qua tổng đài, ứng dụng, trang web và tài khoản mạng xã hội của PayME;
 2. Liên hệ với Người dùng khác thông qua các Dịch vụ PayME như dịch vụ “Chuyển tiền”, “Gửi tiền mừng” và các dịch vụ tương tự khác;
 3. Kết quả khảo sát khi Người dùng thực hiện tính năng khảo sát trên Ứng Dụng PayME (nếu có);
 4. Kích hoạt các tính năng cho phép PayME truy cập vào danh bạ, ảnh hoặc vị trí thiết bị của Người dùng.

5.3. Thông tin được tạo ra khi Người dùng dùng các Dịch vụ PayME, gồm:

 1. Cập nhật thông tin Tài khoản Người dùng. Trong phạm vi được pháp luật cho phép và tùy theo dịch vụ được Người dùng lựa chọn, PayME sẽ thu thập các thông tin bao gồm: họ và tên, email đăng ký, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số, ngày cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, địa chỉ… mà Người dùng trực tiếp và/hoặc gián tiếp cung cấp cho PayME;
 2. Thông tin vị trí của thiết bị truy cập của Người dùng nếu được Người dùng cho phép; vị trí chính xác hoặc tương đối của Người dùng thông qua dữ liệu như GPS, địa chỉ IP và WiFi. Khi Người dùng sử dụng tính năng liên quan đến tìm địa điểm trên Ứng dụng PayME, PayME sẽ tự động hiển thị vị trí của Người dùng trên bản đồ và vị trí của các địa điểm tìm kiếm gần nhất với vị trí của Người dùng; PayME có thể thu thập thông tin vị trí khi Tài khoản Người dùng đang chạy ở chế độ hiển thị (ứng dụng đang mở và hiển thị trên màn hình) hoặc ở chế độ ẩn (ứng dụng đang mở nhưng không hiển thị trên màn hình);
 3. Thông tin giao dịch: PayME thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Người dùng sử dụng Dịch vụ PayME, bao gồm các loại dịch vụ Người dùng yêu cầu, ngày giờ sử dụng dịch vụ, số tiền phải trả và các thông tin giao dịch liên quan khác; dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Người dùng, thông tin giao dịch mà Người dùng thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (nhưng không lưu trữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV);
 4. Thông tin sử dụng và tùy chọn: PayME thu thập thông tin về cách Người dùng tương tác với các Dịch vụ PayME, các tùy chọn và thiết lập được chọn. Trong một số trường hợp PayME thu thập thông tin thông qua việc sử dụng các cookie, thẻ điểm ảnh và các công nghệ tương tự cho phép tạo và duy trì các mã nhận diện duy nhất của Người dùng;
 5. Thông tin thiết bị: PayME có thể thu thập thông tin về thiết bị Người dùng sử dụng để truy cập Ứng dụng PayME, bao gồm model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri và thông tin mạng di động;
 6. Thông tin nhật ký: Khi Người dùng tương tác với các Dịch vụ PayME, PayME thu thập nhật ký máy chủ, có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày giờ truy cập, tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, lỗi ứng dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ Người dùng đang sử dụng trước khi tương tác với các Dịch vụ PayME;
 7. Tin nhắn văn bản: PayME cho phép Người dùng nhắn tin cho bạn bè/người thân qua Ứng dụng PayME khi sử dụng dịch vụ “Chuyển tiền”, “Yêu cầu chuyển tiền”, “PayME Link” trên Ứng Dụng Ví PayME. Để cung cấp dịch vụ này, PayME thu thập một số thông tin liên quan đến tin nhắn như ngày giờ của tin nhắn, nhưng không bao gồm nội dung tin nhắn. PayME sử dụng thông tin này cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng (như để giải quyết tranh chấp của Người dùng) và cho các mục đích an toàn, an ninh và phân tích;
 8. Thông tin danh bạ: Nếu Người dùng cho phép Ứng dụng PayME truy cập danh bạ trong thiết bị, PayME có thể thu thập tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của Người dùng để hỗ trợ cho các dịch vụ như “Nạp tiền điện thoại”, “Chuyển tiền”, “Yêu cầu chuyển tiền”, “PayME Link”. Khi sử dụng các dịch vụ này, Người dùng có thể chọn số điện thoại liên lạc của những người khác từ danh bạ của Người dùng ngay trong Ứng Dụng PayME thay vì phải nhập bằng tay.

5.4. Thông tin từ các nguồn khác:

 1. Là các thông tin được PayME thu thập khi Người dùng tạo hoặc truy cập Tài khoản Người dùng của Người dùng thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, các dịch vụ, các ứng dụng hoặc trang web có sử dụng API của PayME hoặc chia sẻ API của họ với PayME hoặc phương thức liên kết khác do PayME cung cấp;
 2. Các nguồn thông tin công khai;
 3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, nghiên cứu thị trường.

5.5. Các thông tin khác PayME cần thu thập nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: PayME sẽ yêu cầu Người dùng cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ PayME một cách hợp lý cho các mục đích sau đây:

 1. Trợ giúp PayME tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật;
 2. Báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
 3. Đánh giá việc Người dùng đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo Chính sách của PayME hay không.

 

6. Quyền của Người dùng

6.1. Người dùng có toàn quyền sở hữu các thông tin cá nhân của mình;

6.2. Người dùng có toàn quyền quyết định cung cấp thông tin cá nhân của mình cho PayME và có thể thay đổi quyết định đó bất cứ lúc nào, cũng như có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng các công cụ kỹ thuật mà PayME cung cấp hoặc yêu cầu PayME thực hiện;

6.3. Người dùng có quyền yêu cầu PayME thực hiện các biện pháp bảo mật, thực hiện an toàn dữ liệu nhằm bảo vệ thông tin của Người dùng;

6.4. Người dùng có quyền yêu cầu PayME phối hợp thực hiện các biện pháp phù hợp khi Người dùng phát hiện có dấu hiệu thông tin cá nhân bị rò rỉ, mất, bị sử dụng trái phép có thể gây ra thiệt hại, tổn thất cho Người dùng.

 

7. Đơn vị thu thập và Quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAYME (PayME)

Thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0310476487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 25 tháng 11 năm 2010.

Trụ sở chính: 152-154-156-158-160 Đường B2, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

8. Thời gian lưu trữ

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, không bị hạn chế bởi quyết định của Người dùng, PayME có thể lưu trữ các thông tin cá nhân và thông tin khác của Người dùng với thời hạn và mục đích lưu trữ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

9. Phương thức bảo mật và An toàn dữ liệu thông tin tại PayME

9.1. PayME lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng tại các máy chủ hệ thống (server) được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn và quy định pháp luật. Bất kỳ hoạt động tương tác trực tiếp và/hoặc gián tiếp với các máy chủ hệ thống này đều phải tuân thủ theo các Quy định, Quy trình về an toàn bảo mật thông tin. PayME tuân thủ cũng như duy trì việc thực hiện các quy định về kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, kiểm thử định kỳ hoặc đột xuất nhằm duy trì tính bảo mật trong suốt thời gian hoạt động.

9.2. PayME cam kết bảo mật thông tin Người dùng theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư. PayME không chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba, trừ một số trường hợp như sau:

 1. Có sự đồng ý của Người dùng; hoặc
 2. Theo yêu cầu của Người dùng có thể bằng văn bản, hoặc thông qua tính năng do PayME cung ứng, email, điện thoại hoặc bất kỳ hình thức nào khác ghi nhận nội dung yêu cầu; hoặc
 3. Các bên thứ ba là:
  • Đối tác kỹ thuật có ký kết thỏa thuận với PayME để thực hiện các nghiệp vụ về định danh KYC/eKYC; hoặc
  • Các Đối tác khác tích hợp hệ thống với PayME có vai trò là bên hợp tác cung ứng, triển khai các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng của PayME mà Người dùng đăng ký và sử dụng.
 4. Theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, PayME cam kết đã thông báo và yêu cầu cho các Bên thứ ba này phải đáp ứng và tuân thủ đầy đủ với một mức độ bảo mật tối thiểu tương đương với mức độ mà PayME đang cam kết với Người dùng, đối với tất cả các thông tin cá nhân của Người dùng mà họ đã nhận được từ PayME.

9.3. Trong quá trình cung ứng, vận hành sản phẩm, dịch vụ, Người dùng hiểu và đồng ý rằng PayME sẽ có thể cho phép các cá nhân, tổ chức có liên quan trực tiếp với mình được tiếp cận, xử lý, sử dụng các thông tin cá nhân của Người dùng, cụ thể như:

 1. Cán bộ, nhân viên của PayME trong chức năng, nghiệp vụ của họ cho các vị trí như vận hành, kỹ thuật, nhân sự, chăm sóc khách hàng, phát triển kinh doanh…
 2. Nhà tư vấn, luật sư, kiểm sát viên, kiểm toán viên… trong chức năng, nghiệp vụ của họ trong quá trình xử lý các sự vụ có liên quan đến Người dùng;
 3. Công ty mẹ, các Công ty con, thành viên trong tập đoàn có vai trò trong việc triển khai sản phẩm, dịch vụ của PayME.

Theo đó, PayME cam kết đã thông báo đầy đủ các nghĩa vụ bảo mật của các cá nhân, tổ chức này đối với thông tin cá nhân của Người dùng mà họ nhận được, cũng như cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo những cá nhân, tổ chức này phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ bảo mật như trên.

 

10. Khuyến cáo bảo mật chủ động cho Người dùng

PayME khuyến cáo Người dùng có biện pháp bảo vệ Tài khoản Người dùng của mình bằng cách không cung cấp, trao đổi tài khoản và cung cấp mật khẩu đăng nhập hoặc OTP cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Nếu Người dùng chia sẻ máy tính, thiết bị di động với Người dùng khác, Người dùng không nên chọn lưu thông tin đăng nhập (ví dụ: ID Người dùng và mật khẩu) trên thiết bị dùng chung đó và đăng xuất khỏi Tài khoản Người dùng của Người dùng và đóng cửa sổ trình duyệt của Người dùng khi kết thúc phiên làm việc. PayME không chịu trách nhiệm đối với việc thất thoát, tiết lộ thông tin của Người dùng do việc Người dùng vi phạm quy định tại Điều khoản này.

 

11. Quy định đặc thù về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng là cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023

11.1. Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân tại PayME

 1. Dữ liệu cá nhân được xử lý theo quy định của pháp luật.
 2. Chủ thể dữ liệu được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 3. Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được PayME hoặc Bên thứ ba đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân.
 4. Dữ liệu cá nhân chỉ được PayME thu thập phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý. PayME cam kết không mua, bán dữ liệu cá nhân dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 5. Dữ liệu cá nhân được PayME cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.
 6. Dữ liệu cá nhân được PayME áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.
 7. Dữ liệu cá nhân chỉ được PayME lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

11.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu tại PayME

      a. Quyền của chủ thể dữ liệu:

 • Quyền được biết: Chủ thể dữ liệu được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền đồng ý: Chủ thể dữ liệu được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền truy cập: Chủ thể dữ liệu được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Chủ thể dữ liệu được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền xoá dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trong trường hợp này, việc hạn chế sẽ được PayME thực hiện trong 72 giờ sau khi được yêu cầu.
 • Quyền cung cấp dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được yêu cầu PayME cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được phản đối PayME xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trong trường hợp này, việc hạn chế sẽ được PayME thực hiện trong 72 giờ sau khi được yêu cầu.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Chủ thể dữ liệu có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Quyền tự bảo vệ: Chủ thể dữ liệu có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ Luật dân sự, luật khác có liên quan và Nghị định 13/2023/NĐ-CP, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

      b. Nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu:

 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

11.3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân tại PayME

      a. Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu:

 • Chủ thể dữ liệu được quyền thể hiện sự đồng ý với tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Chủ thể dữ liệu khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ PayME biết rõ các nội dung sau: Loại dữ liệu cá nhân được xử lý; Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân; Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân (PayME); Các quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu (tại Điêu 11.2 Chính sách này).
 • Chủ thể dữ liệu sẽ được thông báo khi dữ liệu xử lý là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Bằng việc đọc, hiểu Chính sách Bảo mật này và đánh dấu vào ô đồng ý với nội dung Chính sách Bảo mật khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của PayME, chủ thể dữ liệu đã thể hiện đầy đủ sự đồng ý của mình theo quy định. Việc “đánh dấu vào ô đồng ý với nội dung Chính sách Bảo mật” là điệu kiện bắt buộc để đăng ký tài khoản, sử dụng sản phẩm, dịch vụ PayME, nên tài khoản hiện hữu và lịch sử sử dụng sản phẩm, dịch vụ PayME là bằng chứng cụ thể và xuyên suốt cho việc đồng ý này của Chủ thể dữ liệu mà PayME có thể sử dụng để chứng minh cho mọi trường hợp. Chủ thể có thể chủ động rút sự đồng ý này bất kỳ lúc nào theo quy định tại Chính sách này.

      b. Rút lại sự đồng ý:

 • Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.
 • Chủ thể phải thể hiện sự rút lại sự đồng ý của mình cụ thể bằng văn bản, hoặc yêu cầu kỹ thuật (nếu khả dụng).
 • Sau khi rút lại sự đồng ý, chủ thể dữ liệu có thể bị hạn chế, từ chối, chấm dứt việc đăng ký, sử dụng một số hoặc toàn bộ tính năng, sản phẩm, dịch vụ của PayME tuỳ theo nội dung và phạm vi rút lại sự đồng ý.
 • Khi nhận được sự rút lại sự đồng ý từ chủ thể dữ liệu, PayME và các tổ chức liên quan sẽ ngưng xử lý dữ liệu theo nội dung và phạm vi rút lại sự đồng ý đó.

      c. Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

 • Các nội dung về mục đích xử lý dữ liệu, loại dữ liệu cá nhân được sử dụng, cách thức xử lý, phạm vi xử lý và thời hạn xử lý đã được thể hiện rõ trong Chính sách này và sẽ được PayME thông báo khi có điều chỉnh, cập nhật hoặc theo trường hợp luật định.

Chủ thể dữ liệu, khi đánh dấu vào ô đồng ý với Chính sách Bảo mật khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của PayME, được hiểu là đã biết rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung cần được thông báo ở trên và để cho PayME tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 9, Điều 13 Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Chủ thể có thể chủ động rút sự đồng ý này bất kỳ lúc nào theo quy định tại Chính sách này.

      d. Cung cấp dữ liệu cá nhân

 • Chủ thể dữ liệu được yêu cầu PayME cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình mà PayME đã thu thập, lưu trữ.
 • Chủ thể dữ liệu phải trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác đến trụ sở PayME để hoàn thành Phiếu yêu cầu Cung cấp dữ liệu cá nhân (mẫu Nghị định 13/2023/NĐ-CP) khi muốn PayME cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu.
 • Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu được PayME thực hiện trong 72 giờ sau khi nhận yêu cầu.

Chủ thể dữ liệu, khi đánh dấu vào ô đồng ý với Chính sách Bảo mật khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của PayME, được hiểu là đã biết rõ và đồng ý cho PayME được cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân khác (VD: Tổ chức tín dụng, Đơn vị KYC/e-KYC, Đơn vị Phụ vận hành Dịch vụ, Cơ quan nhà nước…) để thực hiện các nghiệp vụ về nhận diện khách hàng, định danh tài khoản, xác minh thông tin giao dịch hoặc các hoạt động cần thiết khác trong quá trình PayME cung ứng sản phẩm, dịch vụ đến Chủ thể dữ liệu, đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Chủ thể có thể chủ động rút sự đồng ý này bất kỳ lúc nào theo quy định tại Chính sách này.

      e. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 • Chủ thể dữ liệu được truy cập để xem, tự mình chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình hoặc có thể yêu cầu PayME chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.
 • PayME sẽ thực hiện chỉnh sửa dữ liệu cá nhân ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chủ thể dữ liệu. Trường hợp không thể chỉnh sửa thì PayME sẽ thông báo cho chủ thể dữ liệu sau 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Chủ thể dữ liệu, khi đánh dấu vào ô đồng ý với Chính sách Bảo mật khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của PayME, được hiểu là đã biết rõ và đồng ý cho PayME được phép chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp bổ sung, đính chính, cập nhật thông tin dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu trong trường hợp cần thiết, đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Chủ thể có thể chủ động rút sự đồng ý này bất kỳ lúc nào theo quy định tại Chính sách này.

      f. Lưu, xoá, huỷ dữ liệu cá nhân

 • Chủ thể dữ liệu được yêu cầu PayME xoá dữ liệu cá nhân của mình trong trường hợp:
  • Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu.
  • Rút lại sự đồng ý.
  • Phản đối việc xử lý dữ liệu và PayME không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý.
  • Dữ liệu cá nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật.
  • Dữ liệu cá nhân phải xóa theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu xoá dữ liệu sẽ bị PayME từ chối nếu:
  • Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu.
  • Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.
  • Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật.
  • Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật.
  • Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
  • Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.
 • Dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu mà PayME thu thập được sẽ được xoá toàn bộ trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp có quy định khác.
 • PayME có thể chủ động xoá không khôi phục dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu nếu:
  • Xử lý dữ liệu không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được chủ thể dữ liệu đồng ý.
  • Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân không còn cần thiết với hoạt động của PayME.
  • PayME bị giải thể hoặc không còn hoạt động hoặc tuyên bố phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • PayME thục hiện lưu trữ dữ liệu cá nhân theo hình thức phù hợp với hoạt động của mình và có biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

      g. Các  quy định khác

 • PayME có thể xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, nếu:
  • Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác.
  • Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.
  • Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.
  • Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.
  • Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.
 • PayME có thể xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu để phục vụ cho việc tiếp thị, quảng cáo, phát triển thương hiệu PayME theo nội dung, phương thức, hình thức phù hợp với quy định pháp luật và được chủ thể dữ liệu đồng ý.

Chủ thể dữ liệu, khi đánh dấu vào ô đồng ý với Chính sách Bảo mật khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của PayME, được hiểu là đã biết rõ và đồng ý cho PayME được phép xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu để phục vụ cho việc tiếp thị, quảng cáo, phát triển thương hiệu PayME theo nội dung, phương thức, hình thức phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Chủ thể có thể chủ động rút sự đồng ý này bất kỳ lúc nào theo quy định tại Chính sách này.

11.4. Trách nhiệm của PayME trong việc kiểm soát dữ liệu cá nhân và xử lý dữ liệu cá nhân.

 1. Thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cùng các biện pháp an toàn, bảo mật phù hợp để chứng minh các hoạt động xử lý dữ liệu đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, rà soát và cập nhật các biện pháp này khi cần thiết.
 2. Ghi lại và lưu trữ nhật ký hệ thống quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.
 3. Thông báo hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
 4. Bảo đảm các quyền của chủ thể dữ liệu theo quy định tại Điều 11.2 Chính sách này.
 5. Chịu trách nhiệm trước chủ thể dữ liệu về các thiệt hại do quá trình xử lý dữ liệu cá nhân gây ra.
 6. Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

12. Các quy định khác

12.1. Chính sách bảo mật này sẽ được rà soát, và nếu cần thiết sẽ thực hiện cập nhật, mỗi ba (03) tháng một (01) lần. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Chính sách này sẽ được thông báo và luôn được công khai bởi PayME trên website chính thức www.payme.vn hoặc Ứng dụng PayME, hoặc kênh chính thức khác theo từng thời điểm. PayME khuyến khích Người dùng thường xuyên xem lại Chính sách để đảm bảo thông tin cá nhân mà họ cung cấp cho PayME đã và đang được thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và bảo mật theo cách mà Người dùng mong muốn. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng các dịch vụ do PayME cung ứng, đồng nghĩa với việc Người dùng đồng ý với các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

12.2. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Chính sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì PayME sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Chính sách này. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Chính sách này, và những quy định còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

12.3. Người dùng xác nhận rằng PayME, theo các quy định pháp luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan hữu quan chính phủ, có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của những Chính sách này. Về vấn đề này, Người dùng đồng ý không buộc PayME phải chịu trách nhiệm.

12.4. Người dùng không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Chính sách này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của PayME. PayME có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Chính sách này bằng cách thông báo công khai lên website: https://www.payme.vn (và/hoặc các kênh truyền thông khác) trước với một thời hạn không ít hơn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày dự kiến áp dụng. Bằng việc tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PayME sau thời điểm áp dụng, Người dùng được hiểu là đã đồng ý với việc chuyển nhượng của PayME; trường hợp không đồng ý, Người dùng có quyền ngừng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

12.5. Chính sách này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người dùng.

12.6. Bất kỳ đề xuất, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến Chính sách hoặc sử dụng thông tin cá nhân, Người dùng vui lòng liên hệ tới trung tâm hỗ trợ khách hàng của PayME theo một trong các phương thức sau:

 1. Tổng đài 24/7: 1900.88.66.65
 2. Email: hotro@payme.vn
 3. Chat với nhân viên CSKH thông qua công cụ được tích hợp trên website của PayME
 4. Đến trực tiếp tại văn phòng làm việc của PayME tại: 152-154-156-158-160 Đường B2, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (từ 8h00 tới 17h30 các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

 12.7. Sự kiện bất khả kháng:

 1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, thì bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng, và sẽ, trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng và khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng đó;
 2. Bên thông báo việc chịu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi sự kiện bất khả kháng đó;
 3. PayME có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản thỏa thuận khi xảy ra sự kiện bất khả kháng nêu trên.

12.8. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Chính sách này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp giải quyết tại tòa án cấp có thẩm quyền tại nơi PayME đặt trụ sở để giải quyết.

12.9. Chính sách này được điều chỉnh và giải thích theo luật Việt Nam. Những nội dung không quy định trong Chính sách này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam trong từng thời kỳ.

./.

Chat image
banner-form
0/1500 ký tự

[]

Hỗ trợ *png, *jpg, *pdf,... không quá 20MB
banner-form

Gửi thông tin thành công!

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin, chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn trong thời gian sớm nhất.